Кључни појмови

Генерација ученика која ове школске године(2010/2011) иде у пети разред
 ће на крају осмог разреда полагати завршни испит који ће обухватати тест из 
српског језика,тест из математике и комбиновани тест.
У комбинованом тесту биће,поред осталих, и питања из историје.
На старницама које следе налазе се појмови,догађаји,године и личности за које
 се очекује да их знате на крају сваке наведене наставне године,
односно на крају основне школе.

                   ПЕТИ РАЗРЕД                            ШЕСТИ РАЗРЕД                       

                                  СЕДМИ РАЗРЕД                                              ОСМИ РАЗРЕД

                                            


Преузето из -  ИСТО РИ ЈАПриручник за наставнике, Кључни појмови за крај 
обавезног основног образовања за наставни предмет Историја,
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд,Београд 2008.