Кључни појмови-осми разред

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ ИЗ САВРЕМЕНЕ ИСТОРИЈЕ
ДРУШТВО И ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ 
◦ Друштво (1)
◦ Типологија (1)
◦ грађанско (буржоаско, капиталистичко) (1)
◦ социјалистичко (1)
◦ традиционално (3)
◦ модерно (3)
◦ аграрно (3)
◦ индустријско (3)
◦ Друштвене структуре (1)
◦ Друштвене класе (1)
◦ сељаштво (2)
◦ радничка класа (2)
◦ буржоазија (гра ђанска класа) (2)
◦ Друштвене групе (1)
◦ пролетеријат (2)
◦ интелигенција (2)
◦ предузетници (2)
◦ трговци (2)
◦ занатлије (2)
◦ државни чиновници (2)
◦ Елите (друштвени кругови који поседују атрибуте моћи, утицаја, богатства, знања...) (1)
◦ политичка елита (2)
◦ војна елита (2)
◦ економска елита (2)
◦ културна, просветна, научна елита (2)
◦ Друштвени покрети (1)
◦ Раднички покрет (2)
◦ Студентски покрет (2)
◦ Мировни покрет... (2)
◦ Еколошки покрет (2)
НАРОД
◦ Народ (1)
◦ Заједничко порекло
◦ Језик
◦ Простор
◦ Народи у Југославији (Србији) (1)
 ◦ Срби,Хрвати,Словенци,Македонци,
 Црногорци,Муслимани (Бошњаци)
◦ Национална мањина у Југославији (Србији) (1)
◦ Немци,Мађари,Албанци,Словаци, Русини,
Румуни, Бугари, Италијани, Роми
Нација
◦ Нација (1)
◦ Идентитет
◦ Психолошка веза и политичко заједништво
РЕ ЛИГИЈА И ЦРКВА
◦ Хришћанство (1)
◦ православље
◦ Српска православна црква
◦ католицизам
◦ Римокатоличка црква
◦ протестантизам
◦ Протестантске цркве
◦ Ислам (1)
◦ Исламска верска заједница
◦ Јудеизам (1)
◦ Јеврејска верска заједница
◦ Будизам (2)
◦ Конфучијанство (2)
ДРЖАВА И ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ
◦ Држава (1)
◦ Политичка организација друштва
◦ Сила (ред, безбедност)
◦ Закон
◦ Администрација (чиновник)
◦ Територија (простор и јурисдикција)
◦ Становништво
◦ Суверенитет
◦ Осећај припадности
◦ Перспектива
◦ Типологија
◦ демократска (1)
◦ аутократска (1)
◦ Велике империје (не стају 1918) (1)
◦ Немачко царство
◦ Отоманско царство
◦ Аустроугарска монархија
◦ Руско царство
◦ Нове државе (настале 1918) (1)
◦ Краљевина СХС/Југославија (1)
◦ Чехословачка Република (2)
◦ Мађарска (2)
◦ Аустрија (2)
◦ СССР
◦ Балтичке републике (3)
◦ Нови типови државе у 20. ве ку (1)
◦ Социјалистичка држава
◦ Фашистичка држава
◦ Нацистичка држава
◦ Југословенска држава (1)
◦ Краљевина СХС/Југославија 1918–1945.
◦ Уједињење 1918. (2)
◦ Видовдански устав, 28. 6.1921.
◦ Диктатура, 6.1.1929.
◦ Споразум Цветковић-Мачек 26. 9.1939.
◦ Шестоаприлски рат,18. 4.1941.
◦ Окупација и подела земље, 1941–1945.
◦ Друго заседање АВНОЈ-а 1943.
◦ Ослобођење 15. 5.1945.
◦ Социјалистичка Југославија, 1945–1991. (1)
◦ Федерациј а 6 република и 5 народа (1)
◦ Самоуправљање (2)
◦ Разбијање земље (1)
◦ Државно уређење (1)
◦ Монархија/монархистичко
◦ Република/републиканско
◦ Облик уређења државе (1)
◦ унитаристички (је динствена /унитарна држава)
◦ федерални (сложена држава)
◦ федерална јединица
◦ аутономна покрајина
◦ конфедерални
◦ Власт (1)
◦ Демократскавласт
◦ Тоталитарна власт
◦ Диктатура
◦ Шестојануарска диктатура, 1929. (2)
◦ Фашистичка диктатура
◦ Нацистичка диктатура
◦ Диктатура пролетеријата
ДЕМОКРАТИЈА (1)
◦ Демократска права (1)
◦ право учествовања у власти (право да бираш и да будеш биран)
◦ право на удруживање
◦ право збора и договора
◦ поштовање воље већине
◦ слобода штампе
◦ Подела власти (1)
◦ законодавна власт
◦ извршна власт
◦ судска власт
◦ Влада (1)
◦ Државна администрација (2)
◦ Бирократија, бирократа (3)
◦ Српска влада (1914-1918) (1)
◦ Југословенска влада (1918-1991) (1)
◦ Југословенска влада у избеглиштву (2)
◦ Влада народног спаса (2)
◦ Национални комитет ослобођења Југославије (2)
◦ Вла да ДФЈ/ФНРЈ/СФРЈ.... (2)
◦ Династија (1)
◦ Карађорђевић (1)
◦ Петар I Карађорђевић, краљ (1904–192) (1)
◦ Александар I Карађорђевић, регент (1914 – 1921)(1), краљ
(1921–1934)
◦ Принц Павле Карађорђевић, намесник (1934–1941)
◦ Петар II Карађорђевић, краљ (1941–1945)
◦ Хабзбурзи (1)
◦ Фрања Јосиф, цар (1848–1916)
◦ Петровић (1)
◦ Никола I, кнез (1860–1910), краљ (1910 – 1918)
◦ Романови (3)
◦ Хоенцолерни (3)
◦ Парламент/парламентаризам
◦ Парламентаризам у Краљевини Југославији
◦ Уставотворна скупштина (Конституанта) (1)
◦ Парламент (Народна скупштина) (1)
◦ једнодомни из 1921. (3)
◦ дводомни из 1931. (Се нат) (3)
◦ Монарх (1)
◦ Намесник (Намесништво) (1)
◦ Премијер (председник Вла де) (1)
◦ Министар (1)
◦ Дипломатија МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ (1)
◦ Јавна дипломатиј а (3)
◦ Тајна дипломатиј а (3)
ЗАКОН И ЗАКОНИК
◦ Устави (1)
◦ Закон (1)
◦ Амандмани (1)
ИНСТИТУЦИЈЕ
◦ Влада (1)
◦ Скупштина (1)
◦ Монарх/Председник (1)
◦ Војска (1)
◦ Суд (1)
◦ Уставни (3)
◦ Врховни (3)
◦ Окружни (3)
◦ Тужилаштво (3)
ПРИ ВРЕ ДА
◦ Капиталистичка привреда (1)
◦ Социјалистичка привреда (1)
◦ Економска криза (депресија, рецесија) и економски развој (1)
◦ Велика економска криза (1929–1932) (2)
◦ Привредне гране (1)
◦ Економска блокада (2)
◦ Царински рат (3)
◦ Сукоб са Информбироом (2)
◦ Економска блока да и санкције из 90-тих годи на 20. века (1)
◦ Национализација (2)
◦ Национализација у Југославији (1946. и 1948) (3)
◦ Откуп (1945–1955) (2)
◦ Колективизација, 1949. (2)
◦ Аграрна реформа (земља сељацима) (1)
◦ Самоуправљање (1953) (фабрике радницима) (1)
ИДЕОЛОГИ ЈА
◦ Идеја (1)
◦ Фашизам (1)
◦ Нацизам (1)
◦ Комунизам (1)
◦ марксизам (Карл Маркс) (2)
◦ лењинизам (Владимир Иљич Лењин) (2)
◦ стаљинизам (Јосиф Висарионович Стаљин) (2)
◦ Југословенска идеја (1)
◦ Идеологија (1)
◦ Фашизам (1)
◦ Фашизам у Италији (1922–1943) (1)
◦ Фашистичка партија (1)
◦ Фашистичка држава (1)
◦ Вођа – „Дуче“(Бенито Мусолини) (1)
◦ Фашизам у Шпанији (2)
◦ Шпански грађански рат (1936–1939 ), (Франциско Франко)
(2)
◦ Фашизам у Југославији (1)
◦ Усташки покрет (Анте Павелић) (1)
◦ ВМРО (Ванчо Михајлов) (3)
◦ „Збор“ (Димитрије Љотић) (3)
◦ Нацизам (1)
◦ Нацизам у Немачкој (1)
◦ Национал социјализам (2)
◦ Антисемитизам (1)
◦ Тоталитаризам (3)
◦ Холокауст (1)
◦ Нацистичка партија (1)
◦ Нацистичка држава (1)
◦ Канцелар (2)
◦ Фирер (Адолф Хитлер) (1)
◦ Милитаризам (1)
◦ Милитаризам у Јапану (3)
◦ Комунизам (1)
◦ Комунизам у СССР-у (1)
◦ Револуционарна власт (Совјети) (2)
◦ Култ личности (Стаљин) (1)
◦ Стаљинизам (2)
◦ Комунистичка партија (1)
◦ Комунистичка држава (1)
◦ Комунизам у Кра љевини СХС/Југославији (1) - КПЈ (1)
◦ Југословенство (1)
◦ Компромисно југослвенство (3)
◦ Интегрално југословенство (3)
ПОЛИТИКА
◦ Политички систем (1)
◦ Политичка организација (1)
◦ Вишепартијски систем у Југославији (1)
◦ Партије (политичке странке) (1)
◦ Политички програм (3)
◦ Статут (3)
◦ Народна радикална странка (1881) (2)
◦ Југоловенска демократска странка (1919) (2)
◦ Хрватска републиканска сељачка странка; од 1925.
Хрватска сељачка странка (ХСС) (2)
◦ Словенска људска странка (СЛС) (2)
◦ Југословенска муслиманска заједница (ЈМО) (2)
◦ Југословенска радикална заједница (ЈРЗ) (2
◦ Једнопартијски систем (1945–1990) (2)
◦ КПЈ/СКЈ
◦ СКОЈ
◦ Вишепартијски систем у Србији (2)
◦ СПС
◦ СПО
◦ ДС
◦ ДСС
◦ СРС
◦ Г 17 плус
◦ Политичке (масовне) организације (2)
◦ Хуманитарне организације (2)
◦ Тајна организација (2)
◦ Тероризам (1)
◦ Атентат (1)
◦ Атентат у Народној скупштини 1928. (убијен Стјепан Радић а на-
кон тога заведена Шестојануарска диктатура) (2)
◦ Марсејски атентат 1934. (убијен краљ Александар и Луј Барту)
(1)
◦ Атентат на Џона Кенедија (1963) (2)
◦ Атентат на Зорана Ђинђића (2002) (1)
◦ 11.септембар, напад на САД (2)
◦ Демонстрације (2)
◦ Студентске демонстрације 1968. (2)
◦ Демонстрације на Косову (1968, 1981...) (2)
◦ Студентске демонстрације и грађански отпор 90-тих годи на 20.
века (2)

6 Легенда:
Класификација знања која су везана уз појмове значи:
Нужна знања – 1
Важна знања – 2
Вредна знања – 3


РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА
◦ Октобарска револуција, 1917. (1)
◦ Бољшевици
◦ Владимир Иљич Лењин
◦ Коминтерна (Комунистичка интернационала) 1919-1943. (1)
◦ Југословенска револуција, 1945. (1)
◦ Јосип Броз Тито (1)
РАТ
◦ Светски рат (1)
◦ Први светски рат (1914–1918) (узрок, повод, последице) (1)
◦ Други светски рат (1939–1945) (1)
◦ Ратни савези (коалиције) (1)
◦ Антанта
◦ Централне силе
◦ Антифашистичка коалициј а (1)
◦ Тројни пакт (Силе осовине) (1)
◦ Интересне сфере (узроци) (2)
◦ Почетак рата (повод) (1)
◦ Сарајевски атентат, 28. 6.1914. (1)
◦ На пад на Пољску, 1. 9.1939. (1)
◦ Фронт (1)
◦ Источни фронт (1916–1917) (1)
◦ Сепаратни мир са Русијом, 1917. (Русија иступа из рата) (3)
◦ Источни фронт (1941–1945) (1)
◦ План „Барбароса“, на пад на СССР, 22.6.1941. (3)
◦ Стаљинградска битка (1942–1943) (3)
◦ Битка за Берлин, мај 1945. (3)
◦ Западни фронт (1914–1918) (1)
◦ Улазак САД у рат 1917. (2)
◦ Рат у Европи (1939–1945) (1)
◦ Капитулациј а Фран цу ске, јун 1940. (2)
◦ Битка за Британиј у (1941–1944) (2)
◦ Операција „Оверлорд“, јун 1944. (2) (отварање
другог фронта у Европи)
◦ Италијански фронт (ратиште) (1915–1918) (1)
◦ Северноафричко ратиште (1940–1943) (1)
◦ Битка код Ел Аламејна (2)
◦ Генерал Ервин Ромел (3)
◦ Инвазија на Сицилију, 1943. (2)
◦ Рат на Далеком истоку (1941–1945) (1)
◦ На пад на Перл Харбур, 1941. (2)
◦ Атомска бомба (Хирошима, 6. 8. 1945. и Нагасаки
9.8.1945) (1)
◦ Балкански фронт (1914–1918) (1)
◦ Церска битка, 1914.
◦ Колубарска битка, 1914.
◦ Повлачење преко Албаније, 1915.
◦ Со лун ски фронт (1916–1918)
◦ Југословенско ратиште (1941–1945) (1)
◦ (25-27. март 1941 (одбацивање Тројног пакта)
◦ Априлски рат, 6-18. 4. 1941.
◦ Дебелација (подела) Југославије, 1941.
◦ Независна држава Хрватска (1941–1945)
◦ Ослобођење земље (1944–1945)
◦ Војни пла нови и операције (1)
◦ План 25 (Напад и војно разбијање Југославије,
1941) (2)
◦ Вајс I и II (1942–43) (2)
◦ Шварц I и II (1943) (2)
◦ Београдска операција (1944) (2)
◦ Заседања (1)
◦ Прво и Друго заседање АВНОЈ-а (1942–43) (1)
◦ Преговори (1)
◦ Стаљин – Тито, 1944. (3)
◦ Черчил – Тито, 1944. (3)
◦ Тито – Шубашић (Вис и Београд), 1944. (2)
◦ Војне формације (1)
◦ Колаборационистичке
◦ Усташке формације
◦ Антифашистичке
◦ Југословенска војска у отаџбини (Драгољуб
Михаиловић)
◦ На родноослободилачка војска (Ј. Б.Тито)
◦ Политичка тела (1)
◦ АВНОЈ (1)
◦ НКОЈ (2)
◦ Терор (злочин) (1914–1918. и 1941–1945) (1)
◦ Масакр (2)
◦ Заробљенички логор (1)
◦ Епидемија
◦ Ратна штета
◦ Конференција мира у Паризу (Версај) (1919–1920) (1)
◦ Капитулација (1)
◦ Дан победе против фашизма 9. мај 1945. (данас Дан
Европе) (1)
◦ Хладни рат (1945, 1948–1989) (1)
◦ Блоковска подела света
◦ Војни пактови
◦ НАТО пакт, 1949.
◦ Варшавски уговор, 1955.
◦ Трка у наоружа њу (2)
◦ Деколонизација (2)
◦ Кризна жаришта, (1)
◦ Подела Немачке, 1945. (2)
◦ Берлински зид (1961–1989) (2)
◦ Сукоб са Информбироом (1948-1956) (1)
◦ Вијетнамски рат (1961–1975) (3)
◦ Пад Берлинског зида и уједињење Немачке, 1989. (2)
◦ Распад СССР-а и демократске промене у Европи (2)
◦ Несврстаност (Политика несврстаности) (1)
◦ антиколонијализам (3)
◦ мир у свету (3)
◦ политика активне мирољубиве коегзистенције (3)
◦ раз о ру жа ње (3)
◦ Освај а ње ко смо са (1)
◦ Рат про тив те ро ра (ору жа ни су ко би кој и су из би ли у пе ри о ду по сле па да Бер лин-
ског зи да – Ав га ни стан, Ирак, Ал ка и да...) (3)
◦ Рат у Ју го сла виј и (1991–1995) (1)
◦ Раз биј а ње и рас пад Ју го сла виј е
◦ Рат у Сло ве ниј и
◦ Рат у Хр ват ској
◦ Рат у Бо сни и Хер це го ви ни
◦ Су ко би на Ко со ву и Ме то хиј и и НА ТО ин тер вен циј а 1999. (1)
◦ При мирј е (1)
◦ Ге но цид
◦ Си сте мат ско и план ско ис тре бље ње ста нов ни штва (дру га ра са, ве ра,
ет нич ка гру па ) (1)
◦ Кул тур ни ге но цид (1)
◦ Кон цен тра ци о ни ло гор (1)
◦ Мај да нек, Тре блин ка, Мат ха у зен, Да хау, Ја се но вац,
Аушвиц, Ста ра и Но ва Гра ди шка, Ста ро Сај ми ште, Ја стре-
бар ско, Ба њи цa (2)
◦ Хо ло ка уст (1)
61
МИР
◦ Ми ров на кон фе рен циј а, (1)
◦ Кон фе рен циј а ми ра у Па ри зу (1919–1920) (2)
◦ Ми ров ни уго во ри (1)
◦ Вер сај ски ми ров ни уго вор (са Не мач ком), 1919. (2)
◦ Ко лек тив на без бед ност (1)
◦ Дру штво на ро да, 1919. (1)
◦ Ор га ни за циј а ује ди ње них на циј а, 1945. (1)
◦ Са вет без бед но сти (2)
◦ УНЕ СКО (2)
◦ УНИ ЦЕФ (2)
◦ Но ви по ре дак (тзв. Вер сај ски си стем) (1919–1935) (1)
◦ Ан шлус (при пај а ње Аустриј е Не мач кој), 1938.
◦ Спо ра зум
◦ Мин хен ски спо ра зум, 1938.
◦ Оку па циј а
◦ Оку па циј а Ср биј е (1915–1918)
◦ Оку па циј а Ју го сла виј е (1941–1945)
◦ „Крим ски си стем“ (Јал та) (1945–1989) (2)
◦ Ин те ре сне сфе ре (2)
◦ Но ви свет ски по ре дак, 1989. (1)
◦ Крај Хлад ног ра та
◦ Пад Бер лин ског зи да (2)
◦ Де мо крат ске про ме не у Ис точ ној Евро пи (2)
◦ Ује ди ње на Евро па (2)
◦ Уго вор у Ма стрих ту,1992. (3)
◦ Рас пад СССР-а (2)
◦ Рас пад Ју го сла виј е и рат (1)
◦ Деј тон ска ми ров на кон фе рен циј а (3)
◦ Суд за рат не зло чи не у Ха гу (3)
◦ Рат про тив те ро ра (1)
62
СЕ О БЕ/ МИ ГРА ЦИ ЈЕ
◦ Еми гра циј е (1)
◦ еми гран ти
◦ Из бе гли штво и из бе гли це (1)
◦ Ко ло ни за циј а (1)
НА УЧ НА И ТЕХ НО ЛО ШКА ОТ КРИ ЋА
◦ Те о риј а ре ла ти ви те та (Ал берт Ајн штајн) (2)
◦ Пе ни ци лин (1928. Алек сан дар Фле минг) (2)
◦ Ге не ти ка (ген) (3)
◦ Ге нет ски ин же ње ринг (3)
◦ Ана лог ни ком пју тер (3)
◦ Ин фор ма тич ка ре во лу циј а (1)
КУЛ ТУ РА И КУЛ ТУР НО НА СЛЕ ЂЕ
◦ Умет ност (1)
◦ Књи жев ност (1)
◦ Ар хи тек ту ра (1)
◦ Сли кар ство (1)
◦ Вај ар ство (1)
◦ Филм (1)
◦ Му зи ка (1)
◦ Ме диј и (1)
ПРО СВЕ ТА
◦ Обра зо ва ње (1)
◦ Вас пи та ње (1)
◦ Школ ски си стем (1)
ЛИЧ НО СТИ
По ли ти ка
◦ Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић (1)
◦ Дра гу тин Ди ми триј е вић-Апис (2)
◦ Двајт Ај зен ха у ер (3)
◦ Луј Бар ту (3)
◦ Ле о нид Бре жњев (2)
◦ Ву дро Вил сон (1)
◦ Ма хат ма Ган ди (1)
◦ Шарл де Гол (2)
◦ Љу ба Да ви до вић (2)
◦ Георги Димитров (3)
◦ Георги Константинович Жуков (3)
◦ Богољуб Јевтић (3)
◦ Павле Карађорђевић (1)
◦ Видкун Квислинг (2)
◦ Џон Кенеди (2)
◦ Жорж Клемансо (3)
◦ Антон Корошец (2)
◦ Владимир Иљич Лењин (1)
◦ Димитрије Љотић (2)
◦ Мао Цедунг (1)
◦ Сима Марковић (3)
◦ Влатко Мачек (1)
◦ Коста Миловановић- Пећанац (3)
◦ Драгољуб Дража Михаиловић (1)
◦ Живојин Мишић (1)
◦ Бенито Мусолини (1)
◦ Гамел Абдел Насер (2)
◦ Милан Недић (1)
◦ Џавахарлар Нехру (2)
◦ Марко Никезић (3)
◦ Никола Пашић (1)
◦ Стојан Протић (2)
◦ Коча Поповић (3)
◦ Пеко Дапчевић (3)
◦ Филип Петен (3)
◦ Петар I Карађорђевић (1)
◦ Петар II Карађорђевић (2)
◦ Рејмунд Поенкаре (2)
◦ Оскар фон Поћорек (2)
◦ Август фон Мекензен (2)
◦ Гаврило Принцип (1)
◦ Радомир Путник (1)
◦ Стјепан Радић (1)
◦ Павле Радић (3)
◦ Ђуро Басаричек (3)
◦ Пуниша Рачић (3)
◦ Александар Ранковић (2)
◦ Милован Ђилас (2)
◦ Јоаким фон Рибентроп (1)
◦ Молотов (1)
◦ Ервин Ромел (2)
◦ Франклин Делано Р звелт (1)
◦ Душан Симовић (1)
◦ Боривоје Мирковић (2)
◦ Мехмед Спахо (3)
◦ Јосиф Висарионович Стаљин (1)
◦ Степа Степановић (1)
◦ Милан Стојадиновић (1)
◦ Франо Супило (1)
◦ Едвард Кардељ (1)
◦ Јосип Броз Тито (1)
◦ Јаша Томић (2)
◦ Лав Троцки (2)
◦ Хари Труман (2)
◦ Анте Трумбић (2)
◦ Димитрије Туцовић (2)
◦ Добрица Ћосић (2)
◦ Франциско Франко (3)
◦ Франц Јозеф (1)
◦ Франц Фердинанд (3)
◦ Франш Депере (3)
◦ Адолф Хитлер (1)
◦ Фидел Кастро (3)
◦ Че Гевара (3)
◦ Хајнрих Химлер (3)
◦ Јозеф Гебелс (3)
◦ Никита Хрушчов (2)
◦ Драгиша Цветковић (2)
◦ Фрањо Туђман (1)
◦ Слободан Милошевић (1)
◦ Алија Изетбеговић (1)
◦ Винстон Черчил (1)
◦ Невил Чембрлен (2)
◦ Зоран Ђинђић (1)
◦ Војислав Коштуница (1)
◦ Борис Тадић (1)
◦ Ибрахим Ругова (2)
◦ Борис Јељцин (2)
◦ Михаил Горбачов (2)
◦ Бил Клинтон (2)
◦ Џорџ Буш (2)
◦ Владимир Путин (1)
Култура и наука
◦ Бертолд Брехт (3)
◦ Томас Ман (2)
◦ Марсел Пруст (3)
◦ Вирџинија Вулф (3)
◦ Салвадор Дали (3)
◦ Јован Дучић (1)
◦ Томас Едисон ( 1)
◦ Алберт Ајнштајн (1)
◦ Михаило Петровић Алас (1)
◦ Иво Андрић (1)
◦ Нил Армстронг (3)
◦ Сергеј Јесењин (3)
◦ Паја Јовановић (3)
◦ Слободан Јовановић (1)
◦ Франц Каф ка (3)
◦ Марија Кири (3)
◦ Мирослав Крлежа (3)
◦ Десанка Максимовић (1)
◦ Милутин Миланковић (1)
◦ Стојан Новаковић (1)
◦ Бранислав Нушић (1)
◦ Живојин Перић (3)
◦ Бранислав Петронијевић (3)
◦ Пабло Пикасо (3)
◦ Урош Предић (3)
◦ Михаило Пупин (2)
◦ Арчибалд Рајс (2)
◦ Милан Ракић (2)
◦ Растко Петровић (3)
◦ Надежда Петровић (2)
◦ Марко Ристић (3)
◦ Исидора Секулић (1)
◦ Ксенија Анастасијевић (2)
◦ Милунка Савић (2)
◦ Јован Скерлић (2)
◦ Милош Црњански (1)
◦ Рабиндранат Тагор (3)
◦ Никола Тесла (1)
◦ Бранко Ћопић (3)
◦ Борислав Пекић (3)
◦ Сигмунд Фројд (2)
◦ Тин Ујевић (3)
◦ Милева Ајнштајн (3)
◦ Јован Цвијић (2)
◦ Штефан Цвајг (3)
◦ Алекса Шантић (1)
◦ Михаил Шолохов (3)