Седми разред

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ ИЗ ИСТОРИЈЕ НОВОГ ВЕКА
НОВИ ВЕК 5: ГРАНИЦЕ, ОДЛИКЕ (1)
Историјски извори за нови век – писани, материјални, усмени (1)
Архиви – Архив Србије, међуопштински архиви (Чачак, Крушевац, Ужице итд) (1)
Музеји – Историјски, Eтнографски, Mузеји науке и технике (у Београду и уну трашњости) (2)
Историографија – дела која обрађују теме из новог века, приложен списак (2)
ОТКРИЋА
научно-технолошка, географска (1)
ПРИВРЕДА (1)
◦ робноновчана, мануфактура, капиталистичка (1)
ИСТОРИЈСКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДРЕДНИЦЕ:
◦ СВЕТ
◦ нови — стариконтиненти (1)
◦ ЕВРОПА
◦ до 18. века; 19. и почетак 20. – новедржаве (1)
◦ БАЛКАН
◦ 15–18. века; 19. и поч. 20. века (1)
◦ СРЕДОЗЕМЉЕ
◦ Млетачка република, Османско царство (1)
КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕ ЂЕ (ДУХОВНА ТРАДИЦИЈА)
◦ ћирилица — латиница (1)
◦ хуманизам и ренесанса (2)
◦ романтизам, реализам (2)
◦ аустријско и турско државно, друштвено и духовно наслеђе у српском наро ду (1)

ДРЖАВА И ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ У НОВОМ ВЕКУ
теократска, кнежевина, краљевина, царство (1)
◦ Уређење:
◦ МОНАРХИЈА / Апсолутистичка (16-17. в.): Француска, Русија, Светоримско царство(после 1806. Хабз.монархија, од 1867. Аустро-Угарска, Турско царство (1)
◦ Просвећена апсол. (18. и 19. в.): Хабз. монархија, Русија (1)
◦ Уставна (19. и поч. 20. в.): све монархиј е до 1905. осим Русије, Турске и Цр-
не Горе (1)
◦ Уставна парламентарна: Енглеска (16. в.), Француска (18. в.), Србија (19. век
од 1888) (3)
◦ Монархије народа на Балкану (19-поч. 20. в.): Србија, Црна Гора, Бугарска,
Грчка, Албанија, Румунија (1)
◦ РЕПУБЛИКА Француска, Млетачка република, Низоземска, Швајцарска (1)
◦ ТЕОКРАТСКА држава
◦ Папска држава (Ватикан) (2)
◦ Црна Гора до 1852. (1)
Насеља (2)
◦ Село
◦ Варош
◦ Град
◦ Престоница
Територијалне јединице
◦ Ејалет или беглербеглук: Босански, Румелијски (3)
◦ Санџак – Смедеревски (1)
◦ Вој на Крајина (2)
◦ Војводство Србије и Тамишки Банат (2)
ДРУШТВО  И  ДРУШТВЕНИ  ПОРЕДАК
◦ Феудално уре ђе ње – феудално друштво (1)
◦ (пр. Западна Европа/Турска – тимарскиси стем; феудалци/кметови; 2)
◦ спахије, раја, власи (1)
◦ Државе грађанског типа (ослобођене феудализма) 2. Енглеска (15. в.), 3. Ни зоземска (16.в), 1. Француска (од Револуције 1789), 1. Србија (1835), 1. Хабзб. монархија (1848), Русија (1861) (2)
◦ Грађанско друштво (сталежи – аристократија, свештенство, „трећи сталеж” – сељаци, градско становништво, трговци, занатлије, професори, учитељи)
 бодних сељака (Србија) – од 1835.
◦ пле ме, братство (Црна Гора) (2)
◦ породична задруга (Србија и Црна Гора) (2)
◦ Државна обележја (грб, застава, химна) (1)
Династије и владарске титуле у новом веку
◦ Русија – Рјуриковић – Романови (цар) (2)
◦ Аустрија – Хабзбурзи (цар) (2)
◦ Француска – Валоа-Бурбони (краљ) (3)
◦ Енглеска – Тјудор-Стјуарт-Орански-Хановер (краљ) (3)
◦ Турска- Османовићи (султан) (2)
◦ Србија – Карађорђевићи – Обреновићи – Петровић-Његоши (вожд, кнез, краљ) (1)
РЕВОЛУЦИЈА – 1. НА ЦИОНАЛ НА, СОЦИЈАЛ НА, ГРАЂАНСКА
◦ Америчка (1775–1783) (3)
◦ Француска (1789–1794/9) (1)
◦ Српска (1804–1835) (1)
◦ Грчка (1821–1829) ( 3)
◦ Револуције у Европи 1848/9 (Мађарска, Српски покрет у јужној Угарској) (2)
◦ Револуција у Русиј и 1917. (3)
РАТ – 1. грађански, освајачки, ослободилачки
◦ Грађански рат у САД (1861–1865) (2)
◦ Турска освајања – простор ( 1)
◦ Наполеонова освајања – простор (2)
◦ Руско-турски ратови (18-19. века) (2)
◦ Аустро-турски ратови (17-19. ве ка): Избор: Велики бечки 1683–1699 ( 2)
◦ Кочина Крајина 1788–1791 (1)
◦ Устанак: Први српски, Други српски, 2. Ракоцијев (1703–1711), 2. Устанак у Херцеговини и Босни (1875-1878), Топлички 1917. (1)
◦ Буна  на дахије (1)
◦ Милетина, 3. Вучићева, Тимочка (2)
◦ Српско-турски ратови 1876–78 (1)
◦ Црногорско-турски рат 1876–78 (1)
◦ Царински рат 1906–1911 (1)
◦ Балкански ратови (Први, Други) (1)
◦ Први светски рат (1)
5 Легенда:
Класификација знања која су везана уз појмове значи:
Нужна знања – 1
Важна знања – 2
Вредна знања – 3
БИТКЕ: (1)
◦ на Мохачу 1526.
◦ код Качаника 1690.
◦ код Аустерлица и Трафалгара 1805.
◦ Бородинска 1812.
◦ Битка наро да код Лајпцига 1813.
◦ код Ватерлоа 1815.
◦ Иванковац 1805.
◦ Мишар, Делиград 1806.
◦ Чегар 1809.
◦ Љубић, Пожаревац 1815.
◦ Кумановска, Битољска 1912, Брегалничка 1913.
◦ Церска, Дринска 1914.
◦ Колубарска 1915.
МИР
◦ Карловачки мир 1699. (1)
◦ Пожаревачки 1718. (1)
◦ У Шенбруну 1809. ( 3)
◦ Букурешки 1812. (2)
◦ Усме ни – Белички 1815. (1)
◦ Букурешки 1913. (1)
◦ Мировни уговори/конгреси: Бечки 1814/5. (3)
◦ Берлински 1878. (1)
◦ Независност Србије и Црне Горе
◦ територијално проширење
◦ Окупација БиХ (1)
◦ Парискимир (мировни уговор) 1919. (1)
АУТОНОМИЈА
◦ Хатишериф (1829, 1830, 1833, 1838) (1)
◦ Данак (1)
◦ Анексија БиХ 1908. (1)
Независност државна
◦ САД ( 3)
◦ СРБИЈА (1)
◦ ЦРНА ГОРА (1)
◦ БУГАРСКА (2)
◦ РУМУНИЈА (2)
ДЕМОКРАТИЈА (1)
◦ Грађанске слободе – имовинска и лична безбедност, једнакост грађана пред за-
коном, слобода  вероисповести, говора, писане речи, окупљања, удруживања,
бирачко право (1)
◦ Декларација (објава права човека и грађанина) (1)
УСТАВ (1)
◦ Устав САД 1787. (3)
◦ Француске 1791. (2)
◦ Сретењски 1835. (1)
◦ Устав из 1888. (2)
ЗАКОН (1)
◦ Канун (3)
◦ Шеријат (3)
◦ Српски грађански законик 1844. (2)
◦ Општи имовински законик 1888. (2)
◦ Српске привилегије 1690-1695. (1)
УСТАНОВЕ (ИНСТИТУЦИЈЕ)
◦ Скупштина (1)
◦ Влада (примери: Енглеска, Француска, Србија (Прави тељствујушчи совјет) (1)
◦ Суд (1)
◦ Војска (1)
◦ Турска (јањичари);
◦ Наполеонова,
◦ руска,
◦ српска (устаничка – народна)
◦ Црква (1)
◦ Намесништво (3)
◦ Прво (1839–40)
◦ Друго (1868–1872)
◦ Треће (1889–1893)
◦ Матица српска (некада и данас)
Религија и црква
Српска православна црква (Патријаршија) (1)
◦ Карловачка митрополија (1)
◦ Православни/Католици/Муслимани (1)
◦ Ислам – исламизација (данак у крви)
◦ Покатоличавање – грко-католици (1)
◦ Унијаћење (2)
◦ Црквена хијерархија (прав. – кат. цркве) (2)
НАРОД
◦ језик, осећај припадности, заједничко историјско искуство, простор (пр. Срби, Руси,Енглези, Немци) (1)
Нација: у културном, политичком, психолошком смислу – идентитет (1)
СЕО БЕ
◦ узроци: политички, економски (1)
◦ Сеобе Срба 16-19. века (Лика, Кордун, Хрватска, Славонија, Далмација, Банат,
Бачка, Срем) (1)
◦ Сеобе село-град (узроци: пр. за нови век: Енглеска, Француска) (2)
ПОЛИТИКА
◦ Програм (државни, политички, страначки) (2)
◦ „Начертаније” (1)
◦ Нишка декларација 1914. (1)
◦ Крф скадекларација 1917. (1)
◦ Покрет – Уставобранитељски (2)
◦ Странке у Србији (1)
◦ Радикална, Либерална, Напредњачка (2)
МЕ ЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
◦ Дипломатија (1)
◦ Велике силе (1)
◦ Савези и уговори:
◦ Света алијанса 1815, Тројни савез 1879–1882 (Аустро-Угарска, Немачка, Италија) (3)
◦ Тројна Антанта 1895–1907 (Русија, Француска, Британија) (1)
◦ Балкански савез 1912. (1)
ЛИЧНОСТИ
◦ Петар Велики (2)
◦ Марија Терезија (2)
◦ Наполеон Бонапарта (2)
◦ Ото фон Бизмарк (2)
◦ Доситеј Обрадовић (1)
◦ Вук Караџић (1)
◦ Карађорђе Петровић (1)
◦ Милош и Михаило Обреновић (1)
◦ Милан и Александар Обреновић (2)
◦ Петар I Карађорђевић (1)
◦ Илија Гарашанин (1)
◦ Јован Ристић (2)
◦ Светозар Милетић (2)
◦ Никола Пашић (2)
◦ Петар I (2)
◦ Петар II Петровић (1)
◦ Данило и Никола Петровић (2)
◦ Кнегиња Љубица (2)
Подстранице (1): Револуција